Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Sárisáp Község Önkormányzata által fenntartott Sári Óvoda és Mini Bölcsődébe az óvodaköteles (2523 Sárisáp, Szent István utca 1.) gyermekeket a 2019/2020–as nevelési évre a következő időpontokban lehet beíratni:

 

2019. április 15–én (hétfőn) 8.00 - 16.30 óráig
2019. április 16–án (kedden) 7.30 - 13.30 óráig

 

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket 2020. augusztus 31. napjáig betöltik.

 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

•    Gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
•    A gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    A szülők személyi azonosító hatósági igazolványát,
•    A szülők lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
•    A gyermek TAJ kártyáját,

•    A gyermek oltási kiskönyvét.

 

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2019. május 20-ig értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében Sárisáp község jegyzője jár el és hoz másodfokú döntést.
A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

 

Az óvodai jogviszony beiratkozással válik érvényessé. Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek.

 

Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. Az óvoda törli az óvodába felvettek nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek óvodai jogviszonya megszűnik.

 

 

Sárisáp, 2019. március 4.

 

Kollár Károly

polgármester sk.

 

A teljes tájékoztató anyag a mellékelt dokumentumban letölthető.