Hírek

Elérhetőségek

Sárisáp Község Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata – teljes eljárású véleményezési szakaszának II. ütemű partnerségi véleményezése

Sárisáp Község Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának felülvizsgálata – teljes eljárású véleményezési szakaszának II. ütemű partnerségi véleményezése

Tisztelt Partnerek!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, továbbá annak felhatalmazás alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) rögzített eljárási rendnek megfelelően, a tárgyi dokumentumok elkészítése során minél szélesebb körben biztosítani kívánjuk a véleményező partnerek bevonását, és a dokumentumok nyilvánosságát.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 3/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete (Ör.) tartalmazza a partnerségi egyeztetés szabályait.

A Kormányrendeletben, valamint az Ör.-ben részletesen szabályozottak alapján a partnerek részt vehetnek a tárgyi a „település életét befolyásoló” dokumentumok véleményezésben.

Jelen megkeresésünkkel kérjük Önöket, hogy Sárisáp Község

  • Sárisáp Építési Szabályzatának (SÉSZ) tervezetét
  • Szabályozási Tervének tervezetét (SZT)
  • Környezeti vizsgálat és értékelés tervezetét

szíveskedjenek áttanulmányozni és partnerségi véleményüket, észrevételeiket írásban megadni.

Az elkészült dokumentumok megtekinthetők

  • elektronikusan a www. sarisap.hu honlapon, https://sarisap.asp.lgov.hu/node/8213  valamint
  • nyomtatott dokumentáció formájában a járvány helyzetre tekintettel előzetes telefonos bejelentés alapján személyesen a Sárisápi Polgármesteri Hivatal titkárságán (2523 Sárisáp, Fő u. 123.)

Az észrevételek, vélemények e-mail útján, vagy levélben megküldhetők

2020. október 30-tól november 30-ig.

Az írásos észrevételeiket, javaslataikat a polgármesternek címzett levélben a Sárisápi Polgármesteri Hivatal - 2523 Sárisáp, Fő u. 123. címre, illetve elektronikus úton a hivatal@sarisap.hu, vagy polgarmester@sarisap.hu email címre várjuk.

 

Sárisáp, 2020. október 29.

 

Tisztelettel

                                                                                                                                     Kollár Károly sk.

                                                                                                                       Sárisáp Község polgármestere